ความสงบอยู่ที่ความเห็นชอบ

ให้รู้จักหน้าที่การงานของเราที่จะต้องทำหนึ่ง ให้รู้จักหน้าที่ของพระที่บวชมาแล้ว หน้าที่ของเณรที่บวชมาแล้ว หน้าที่ของชีที่บวชมาแล้ว ว่าควรทำอย่างไร?…
อ่านต่อ

เห็นธรรมดับทุกข์

วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนห้า ญาติโยมได้พากันมาฟังธรรมมากพอควร การฟังธรรมนั้น ได้ผลก็มี ไม่ได้ผลก็มี…
อ่านต่อ

ปกิณณกะธรรม

เราเป็นผู้มุ่งเข้ามาปฏิบัติ ถามถึงการปฏิบัติของเราอยู่เสมอว่า ทุกๆคน เรามีความมุ่งหวังว่าเพื่อที่จะมาละทิฏฐิมานะ ไม่ใช่เรื่องอื่นอย่างใด…
อ่านต่อ

ธรรมะมีอันเดียว

ในเบื้องแรก จะพูดถึงเรื่องกระทำให้จิตใจสงบจะทำอย่างไร ต่อไปอธิบายธรรมะ ธรรมะมีทุกๆศาสนา เพื่อความสงบ…
อ่านต่อ

ความยึดมั่นถือมั่น

ประเทศชาติบ้านเมืองเรา ถ้าประชาชนพลเมืองมีวินัย มีศีลธรรม สังคมก็จะมีระเบียบเรียบร้อยดี กฎหมายก็ไม่ต้องมีไม่เดือดร้อน…
อ่านต่อ

ทางให้เกิดปัญญา

พระเณรทุกคนที่เข้ามา มาเพื่อที่จะรับฟัง เพื่อจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ คงจะไม่แบกทิฏฐิเข้ามาในวัด แบกมาแล้วก็คงจะไม่เอามาใช้ในสถานที่เช่นนี้…
อ่านต่อ

ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

วันนี้เป็นเวลาฟังธรรม เพื่อจะได้ทำให้ใจสงบอีก จะอย่างไรก็ตาม ถึงใครจะไม่มาทำความสงบ แต่วัดป่าพงก็ทำเช่นนี้เรื่อยๆไป…
อ่านต่อ