ฟังเทศน์หลวงปู่ชา ภาษาไทย

เทศน์หลวงปู่ชาฯ ภาษาไทย
[MP3 ZIP 1.3 GB]

 1. 001A. เทศน์โปรดนางแสตนตัน กับ นางไวท์เฮาส์ [MP3 6.1 MB] [Ogg 6.5 MB]
 2. 001B. สนทนาธรรมกับญาติโยมกรุงเทพฯ [MP3 7.6 MB] [Ogg 8.0 MB]
 3. 002. เทศนาในงานทอดกฐิน สาขา ๒๘ [MP3 12.0 MB] [Ogg 13.1 MB]
 4. 003. อบรมพระนิสิตจุฬาฯ-รามคำแหงฯ ณ วัดป่าวันโพธิญาณ ๒๕๒๑ [MP3 14.0 MB] [Ogg 15.6 MB]
 5. 004. อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก) วัดหนองป่าพง สิงหาคม ๒๕๒๑ [MP3 13.2 MB] [Ogg 14.8 MB]
 6. 005. ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา รัฐวอชิงตัน [MP3 12.3 MB] [Ogg 12.8 MB]
 7. 006. น้ำไหลนิ่ง อบรมคณะหัวหน้าศาล [MP3 12.6 MB] [Ogg 13.9 MB]
 8. 007. บ้านที่แท้จริง [MP3 13.8 MB] [Ogg 13.8 MB]
 9. 008. หัวใจพุทธศาสนา เทศน์ในวันทอดกฐินวัดป่านานาชาติ ๒๕๒๓ [MP3 11.5 MB] [Ogg 12.3 MB]
 10. 009. เทศน์อบรมพระภิกษุสามเณร วัดบูรพาราม (วัดก่อนอก) [MP3 14.3 MB] [Ogg 14.1 MB]
 11. 010A. หัวใจพุทธศาสนา [MP3 4.8 MB] [Ogg 4.9 MB]
 12. 010B. อาหารใจ [MP3 4.8 MB] [Ogg 4.6 MB]
 13. 011A. สมาธิภาวนา ที่แฮมสเตทวิหาร ประเทศอังกฤษ [MP3 5.8 MB] [Ogg 5.6 MB]
 14. 011B. สมาธิภาวนา ที่พุทธสมาคมรัฐแมสชาจูเสตต์ [MP3 6.9 MB] [Ogg 6.8 MB]
 15. 012. ปัจจุบันธรรม วัดหนองป่าพง ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑ [MP3 12.9 MB] [Ogg 12.9 MB]
 16. 013. เทศวันพระ ๑๔, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๒ ณ วัดหนองป่าพง [MP3 13.1 MB] [Ogg 13.5 MB]
 17. 014. เทศนาบ้านก่อ – วัดบ้านก่อนอก [MP3 13.8 MB] [Ogg 13.9 MB]
 18. 015. หลุดพ้นด้วยปัญญา อบรมพระภิกษุสามเณร [MP3 12.8 MB] [Ogg 13.5 MB]
 19. 016. ธรรมวินัย อบรมพระภิกษุสามเณร [MP3 14.0 MB] [Ogg 15.7 MB]
 20. 017. อบรมพระภิกษุสามเณร ก.พ.๒๕๒๓ [MP3 13.9 MB] [Ogg 12.1 MB]
 21. 018. อบรมพระภิกษุสามเณร ๔ ส.ค.๒๕๒๔ [MP3 13.3 MB] [Ogg 13.4 MB]
 22. 019. อบรมพระภิกษุสามเณร ๘ ก.ค.๒๕๒๑ [MP3 13.5 MB] [Ogg 13.3 MB]
 23. 020. สนทนาธรรมกับคณะ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ [MP3 13.7 MB] [Ogg 14.9 MB]
 24. 021. สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ [MP3 11.2 MB] [Ogg 11.7 MB]
 25. 022. ไม่แน่ (ธรรมะเบ็ดเตล็ด) [MP3 12.4 MB] [Ogg 11.4 MB]
 26. 023. อบรมธรรมคณะกรุงเทพฯ การเข้าสู่หลักธรรม [MP3 13.5 MB] [Ogg 11.4 MB]
 27. 024. อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม [MP3 18.7 MB] [Ogg 18.2 MB]
 28. 025. สัมมาทิฏฐิ อบรมพระภิกษุสามเณร [MP3 13.6 MB] [Ogg 14.1 MB]
 29. 026. ให้โอวาทพระภิกษุ-สามเณรและญาติโยม [MP3 11.6 MB] [Ogg 11.6 MB]
 30. 027. อบรมภาวนา [MP3 13.5 MB] [Ogg 13.2 MB]
 31. 028. พละ ๕ (อินทรีย์ ๕) [MP3 13.1 MB] [Ogg 11.9 MB]
 32. 029. ธรรมมาวุธ [MP3 13.4 MB] [Ogg 13.8 MB]
 33. 030. อบรมธรรมะทั่วไป [MP3 12.7 MB] [Ogg 13.2 MB]
 34. 031. เทศนาในพรรษา ความเห็นชอบ [MP3 13.3 MB] [Ogg 12.9 MB]
 35. 032. อบรมพระภิกษุ สามเณร [MP3 12.1 MB] [Ogg 11.6 MB]
 36. 033. อบรมพระภิกษุ สามเณร ในพรรษา [MP3 13.3 MB] [Ogg 14.1 MB]
 37. 034. อบรมพระนวกะ [MP3 13.7 MB] [Ogg 13.7 MB]
 38. 035. มีศิล มีปัญญา [MP3 13.5 MB] [Ogg 13.5 MB]
 39. 036. อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร [MP3 11.3 MB] [Ogg 11.3 MB]
 40. 037. ปฏิบัติด้วยความปล่อยวาง [MP3 14.1 MB] [Ogg 14.0 MB]
 41. 038. อบรมญาติโยม [MP3 11.9 MB] [Ogg 11.9 MB]
 42. 039. วันอุโบสถศีล [MP3 11.5 MB] [Ogg 11.9 MB]
 43. 040. สนทนาสัมมาปฏิบัติ [MP3 13.5 MB] [Ogg 13.3 MB]
 44. 041. สมาธิ-จิต [MP3 12.4 MB] [Ogg 12.7 MB]
 45. 042. แสวงบุญ-ละบาป [MP3 8.8 MB] [Ogg 8.9 MB]
 46. 043. รู้จักตน [MP3 14.0 MB] [Ogg 14.5 MB]
 47. 044. ศรัทธากับปัญญา [MP3 10.9 MB] [Ogg 11.9 MB]
 48. 045. สูตรแก้ทุกข์ [MP3 10.2 MB] [Ogg 10.5 MB]
 49. 046A. ธรรมะคือธรรมชาติ [MP3 5.6 MB] [Ogg 5.7 MB]
 50. 046B. สัจจธรรม [MP3 6.8 MB] [Ogg 6.9 MB]
 51. 047. เทศน์รับผ้าป่ากรุงเทพฯ [MP3 12.8 MB] [Ogg 14.1 MB]
 52. 048. ภาษาธรรม [MP3 13.1 MB] [Ogg 13.7 MB]
 53. 049A. เทศน์รับเทียนพรรษา [MP3 6.9 MB] [Ogg 6.6 MB]
 54. 049B. ตอบปัญหาธรรมะ [MP3 6.7 MB] [Ogg 6.7 MB]
 55. 050. ความสงบ อบรมพระภิกษุ สามเณร [MP3 8.6 MB] [Ogg 8.4 MB]
 56. 051A. ทัศนาจรทางปัญญา [MP3 6.4 MB] [Ogg 6.7 MB]
 57. 051B. ให้ศีลรักษาเรา [MP3 6.8 MB] [Ogg 7.1 MB]
 58. 052. ฝึกดูจิต [MP3 12.3 MB] [Ogg 12.5 MB]
 59. 053. อบรมหลัง ปาฏิโมกข์ [MP3 12.9 MB] [Ogg 13.0 MB]
 60. 054. ฉลาดในการรักษาจิต [MP3 10.4 MB] [Ogg 10.3 MB]
 61. 055. ธรรมที่หยั่งรู้ยาก [MP3 11.8 MB] [Ogg 11.5 MB]
 62. 056A. ยืน เดิน นั่ง นอน ปราศจากความทุกข์ [MP3 6.6 MB] [Ogg 6.4 MB]
 63. 056B. พุทธบริษัทแท้ [MP3 6.4 MB] [Ogg 6.0 MB]
 64. 057. ปัญหามี เฉลยก็มี [MP3 9.8 MB] [Ogg 10.0 MB]
 65. 058. ข้อวัตร ปฏิบัติ [MP3 12.5 MB] [Ogg 11.9 MB]
 66. 059. อบรมพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี [MP3 10.3 MB] [Ogg 10.7 MB]
 67. 060. เสื่อมเพราะอะไร [MP3 12.0 MB] [Ogg 11.0 MB]
 68. 061. สำคัญที่ใจ [MP3 13.4 MB] [Ogg 13.1 MB]
 69. 062A. อบรมอาสาหมู่บ้าน [MP3 6.2 MB] [Ogg 6.4 MB]
 70. 062B. อย่าอยู่อย่างประมาท [MP3 6.8 MB] [Ogg 6.8 MB]
 71. 063. ปฏิบัติที่ตรงไหน [MP3 10.8 MB] [Ogg 10.9 MB]
 72. 064. เข้าวัดธรรมทำไม เพื่ออะไร [MP3 12.1 MB] [Ogg 11.6 MB]
 73. 065A. สีลัพพตปรามาส [MP3 7.6 MB] [Ogg 8.0 MB]
 74. 065B. สัมมาสมาธิ [MP3 6.7 MB] [Ogg 6.9 MB]
 75. 066A. ดูจิตให้เป็น [MP3 6.9 MB] [Ogg 7.1 MB]
 76. 066B. นอกเหตุเหนือผล [MP3 5.9 MB] [Ogg 6.1 MB]
 77. 067. การเอาใจฟังธรรม อบรมอุบาสก อุบาสิกา [MP3 12.4 MB] [Ogg 10.8 MB]
 78. 068. ความพอดี [MP3 13.2 MB] [Ogg 11.8 MB]
 79. 069. สอนนาค พิธีอุปสมบท [MP3 12.5 MB] [Ogg 12.4 MB]
 80. 070. ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ [MP3 12.5 MB] [Ogg 12.4 MB]
 81. 071. กุศลอันเลิศ [MP3 11.8 MB] [Ogg 11.1 MB]
 82. 072. ปฏิบัติ หรือวิบัติ [MP3 14.5 MB] [Ogg 15.0 MB]
 83. 073. ความเพียร อบรมพระภิกษุ [MP3 14.6 MB] [Ogg 14.2 MB]
 84. 074. สมมุติ-วิมุติ สนทนาธรรมกับญาติโยม และนักธุรกิจ [MP3 12.3 MB] [Ogg 10.8 MB]
 85. 075. ข้อปฏิบัติไม่ผิด อบรมพระภิกษุสามเณร [MP3 14.4 MB] [Ogg 12.8 MB]
 86. 076. ภพ-ชาติ สัมมาทิฏฐิ [MP3 14.2 MB] [Ogg 14.2 MB]
 87. 077. ส่งข่าวถึงลูกศิษย์ต่างชาติ [MP3 11.9 MB] [Ogg 12.3 MB]
 88. 078. ถึงพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติ [MP3 10.8 MB] [Ogg 10.3 MB]
 89. 079. ฝึกหัดเปลี่ยนนิสัย [MP3 10.6 MB] [Ogg 10.9 MB]
 90. 080A. การบรรพชา [MP3 5.4 MB] [Ogg 5.4 MB]
 91. 080B. บวชเพื่ออะไร [MP3 5.8 MB] [Ogg 5.5 MB]
 92. 081. ค้นหาความสงบ [MP3 15.3 MB] [Ogg 15.3 MB]
 93. 082. การทำสมาธิ [MP3 12.8 MB] [Ogg 12.5 MB]
 94. 083. ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ [MP3 12.1 MB] [Ogg 12.2 MB]
 95. 084. ปล่อยวาง ว่างสบาย [MP3 14.2 MB] [Ogg 14.9 MB]
 96. 085. ถึงพระรัตนตรัย [MP3 14.3 MB] [Ogg 14.5 MB]
 97. 086. บ้านกรรมฐาน [MP3 9.4 MB] [Ogg 8.6 MB]
 98. 087. เรื่องการปฏิบัติพ้นทุกข์ [MP3 13.6 MB] [Ogg 13.5 MB]
 99. 088. ปัญญาในวิมุตติ [MP3 11.5 MB] [Ogg 10.9 MB]
 100. 089. พุทธศาสนาแบบเถรวาท [MP3 12.5 MB] [Ogg 10.9 MB]
 101. 090. สนทนาธรรมกับอาจารย์สุเมโธ ที่ชิดเฮิรสท์ [MP3 12.1 MB] [Ogg 12.2 MB]
 102. 091A. อบรมคณะวิทยาลัยครู [MP3 6.6 MB] [Ogg 6.0 MB]
 103. 091B. อาศัยความอยากเพื่อทำลายความอยาก [MP3 7.4 MB] [Ogg 7.1 MB]
 104. 092. ตอบปัญหาลูกวัด [MP3 14.9 MB] [Ogg 15.0 MB]
 105. 093A. วันสงกรานต์ [MP3 8.0 MB] [Ogg 7.1 MB]
 106. 093B. สนทนาธรรมกับพระฝรั่ง [MP3 4.0 MB] [Ogg 4.1 MB]
 107. 094. น้อมใจสู่ธรรม [MP3 12.3 MB] [Ogg 13.5 MB]
 108. 095. คาถาเศรษฐี [MP3 14.0 MB] [Ogg 11.9 MB]
 109. 096. ความเสื่อมของการปฏิบัติ [MP3 10.7 MB] [Ogg 10.0 MB]
 110. 097. รู้แจ้งในธรรม [MP3 12.1 MB] [Ogg 11.0 MB]
 111. 098. การทำอุโบสถ [MP3 12.4 MB] [Ogg 10.6 MB]
 112. 099. เมื่อไรที่เราไม่ภาวนา นั้นไม่มี [MP3 12.5 MB] [Ogg 12.1 MB]
 113. 100. ก้อนเสื่อม [MP3 15.6 MB] [Ogg 15.4 MB]
 114. 101. ปฏิบัติที่กาย – ที่ใจ [MP3 7.6 MB] [Ogg 10.3 MB]
 115. 102. สนทนาปัญหาธรรม [MP3 7.7 MB] [Ogg 11.1 MB]
 116. 103. อารมณ์วิปัสสนา [MP3 8.1 MB] [Ogg 12.3 MB]
 117. 104. อุบายทำใจให้สงบ [MP3 8.5 MB] [Ogg 12.6 MB]
 118. 105. วันข้าวประดับดิน [MP3 9.5 MB] [Ogg 14.6 MB]

Source: https://archive.org/details/ajahn_chah_thaimp3